Ιστορία – Tarih

 

Στην Μικρασία, από αρχαιοτάτων χρόνων εως και σήμερα, συγκατοίκησαν και συγκατοικούν πολλά έθνη και εθνότητες. Για λόγους εμβάθυνσης, στην ιστοσελίδα μας θα αναδειχθεί η παρουσία του Ελληνικού Έθνους στην περιοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραθεωρείται η ύπαρξη αρχαίων εθνών κι εθνοτήτων – προϊστορικών φύλων (Χετταίοι ή Χιττίτες ή Χεττείμ (κατά Π. Διαθήκη), Βιθυνοί, Φρύγες, Μυσοί, Κιμμέριοι κ.ά.) και νεώτερων λαών (Αρμένιοι, Κούρδοι, Εβραίοι, Τούρκοι, Τσετμήδες ή Τσεπσήδες, Κυζυλμπάσηδες ή Ταχτατζήδες, Γιουρούκηδες, Γύφτοι κ.ά.). Ο Ελληνικός Πολιτισμός, όπως και όλοι οι υπόλοιποι πολιτισμοί της Μικρασίας, αφανίστηκε σταδιακά μετά την βίαιη είσοδο των Τούρκων κατά την μάχη του Ματζικερτ το 1071 (1). Προασπάθειά μας είναι να αναδειχθεί στο διαδίκτυο εστω κι ένα μικρό μέρος από την ιστορία και τον πολιτισμό των Ελλήνων της Μικρασίας.

Anadolu’ da eski çağlardan bugüne kadar çok millet ve milliyet birlikte varolmaktadır. Derinleştirilmesi nedenleri için sitede Antik ulusların ve milliyetlerin varlığı, tarih öncesi kabilelere (Hititler ya da Hititler veya Chetteim, Bithynia, Frigler, Mysialilar birbirlerini, Kimmerler gibi) ve genç milletlere (Ermeniler, Kürtler, Yahudiler, Türkler, Tsetmides ya da Tsepsides, Kızılbaşlar ya da Tahtacılar, Giouroukos, çingeneler gibi ve saire) değinilmesinden başka bölgede Yunan ulusunun varlığı sunuluyor. Yunan kültürü, Anadolu’ nun diğer kültürleri gibi (Malazgirt Savaşı, 1071 yılında) Türklerin şiddetle girmesinden sonra yavaş yavaş yok oldu1. Anadolu’ daki Yunanlıların tarihin ve kültürünün sunulması hedeftir.

  1. Νεοκλή Σαρρή, Οσμανική Πραγματικότητα, εκδόσεις Αρσενίδη

 

Σπύρου Βρυώνη, Η παρακμή του Μικρασιατικού Ελληνισμού και η διαδικασία του εξισλαμισμού            (The     decline of medieval Hellenism in Asia Minor and the process of Islamisation from   eleventh through the fifteenth century), Έκδοση Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης

Eric J. Zürcher, Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια

K. Belke, Phrygia between Byzantines and Seljuks, Wien

Carole Hillenbrand, Turkish Myth and Muslim Symbol, Edinburgh University Press Ltd