Ελληνικό Δημοτικό Τραγούδι – Yunan Halk Şarkıları Ι

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε το Ελληνικό Δημοτικό Τραγούδι. Αναλύονται θέματα όπως η ιστορία κι η προέλευσή του, γλωσσικά κι εκφραστικά μέσα, οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζεται, καθώς και τα μουσικά χαρακτηριστικά του.

Bu bölümde Yunan halk şarkılarını sunuyoruz. Tarihi ve kökeni gibi temalar, ayrıldığı kategoriler, dilsel yönü ve ifade ediliş biçimiyle birlikte müziksel özelliklerini inceliyoruz.